Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam

RSIN/Fiscaal nummer:

KvK nummer kerkrentmeesters:

8258.58.379

76412237

Website adres:

www.pgkethel.nl

E-mail:

kerkrentmeester@pgkethel.nl

Postadres:

Noordeinde 10

Postcode:

3121KG

Plaats:

Schiedam

Bestuur 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het college van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Bestuurszaken (CCBB).

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op 
www.protestantsekerk.nl/visienota
Hier vindt u het beleidsplan van onze gemeente

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals organist en koster/, is  gebaseerd op de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regelingen zijn te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Met ingang van 1 januari 2019 is er een nieuwe gemeente ontstaan, te weten Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam.


Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Rekening 2019 inzicht in de ontvangsten en de bestedingen van de kerkrentmeesters in het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente bezit naast de twee kerkgebouwen nog enig vermogen in de vorm van woningen en gebouw De Rank. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens een beperkte bijdrage voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Eem groot deel van de inkomsten wordt besteed aan het pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, (zoals onderhoud energie en vaste lasten)  het houden van kerkdiensten en de eigen organisatie (zoals salarissen kosters en organisten) Ook is een bijdrage verschuldigd voor het in stand houden van het landelijke werk.

Klikt u op onderstaande link voor de jaarrekening van de kerkrentmeesters over 2023.
Protestantse gemeente Kethel te Schiedam Kerkrentmeesters-ANBI-overzicht 2023.