Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland 

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam

RSIN/Fiscaal nummer:

825858392

Website adres:

www.pgkethel.nl

E-mail:

diaconie@pgkethel.nl

Adres:

zie postadres

Postadres:

Postbus 4140

Postcode:

3102 GC

Plaats:

Schiedam

 
De Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op 

www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk).

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. Dit college wordt in haar taken bijgestaan door 2 diaconale medewerkers. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Organisatie
De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland vormt samen met de wijkgemeente Noord (De Ark) van de Protestantse Gemeente te Schiedam de Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel. Beide diaconieën opereren zelfstandig, maar hebben wel een gezamenlijk beleidsplan onder de naam Diaconie van de Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op 
www.protestantsekerk.nl/visienota
Op www.pgkethel.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

De missie van de diaconie is het helpen waar geen helper is, een stem te geven aan hen die geen stem hebben. En het bewust maken en activeren van de gemeente met betrekking tot haar diaconale roeping, dichtbij en ver weg. Dit willen wij bereiken door middel van onderstaande doelstellingen. De diaconie en de gemeenteleden in te zetten voor wie lijden door ziekte, armoede, onrecht, achterstelling en bijstaan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid. Het nemen of ondernemen van initiatieven gericht op het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn. het waar nodig aanspreken van de overheid, de samenleving en de gemeenteleden op hun verantwoordelijkheid voor het bevorderen van gerechtigheid. En het uitvoeren van taken tijdens de erediensten conform de richtlijnen van de kerkorde.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals organist en koster/beheerder, is gebaseerd op de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regelingen zijn te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.    

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.    

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
Klikt u op onderstaande link voor de jaarrekening van de diaconie over 2023.

Protestantse gemeente Kethel te Schiedam Diaconie-ANBI-overzicht 2023


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De diaconie van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk) bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.